Pinyin tones converter (Beta)

Convert Chinese pinyin tone numbers to tone marks. Example


Converted to tone marks is:

āáǎà ēéĕè īíǐì ōóǒò ūúǔù ĀÁǍÀ ĒÉĚÈ ĪÍǏÌ ŌÓǑÒ ŪÚǓÙ

QBit